Driftsrutiner

 1. Bruk og vedlikehold av bygget

  Avfalls­in­struksFast leie, Hitte­gods, Inn­brudds­alarm, Inn­kjøps­ru­tiner, Kopie­ring og utskrifter, Kunst­verk, Lyd og lys, Musikk­bruk, Møbler og inventar, Ren­holds­plan, Rutiner for opp­vask, Sjekk­liste for faste bru­kere, Støy, Utvendig ved­li­ke­hold, Ved­li­ke­holds­av­taler, Ven­ti­la­sjon og varme

 2. Informasjon

  Infor­ma­sjons­po­licy, Nett­sider, Sosiale medier, Opp­slags­tavler, Pla­kater og bro­sjyrer

 3. Helse, miljø og sikkerhet

  Arbeids­miljø, Brann­in­struks, Første­hjelp, Intern­kon­troll, HMS-mål og ‑planer, Miljø­fyr­tårn, ROS-ana­lyser, Sik­ker­hets­in­struks

 4. Organisering

  Drifts­part­ner­skapet, Enhet for bære­kraft, Orga­ni­sa­sjons­mo­dell, Sty­rings­do­ku­menter

 5. Utleierutiner

  Bestil­ling og fak­tu­re­ring, Leie­be­tin­gelser, Leie­priser, Kvit­tere ut nøkkel