Risiko- og sårbarhetsanalyser

Rutine for ROS-analyser:

Driftspartnerskapet for Sagene samfunnshus skal årlig gjennomføre skriftlige analyser av ulike potensielt farlige situasjoner på Sagene samfunnshus, ved å bruke et eget skjema.

Hvis det er forhold som anses som farlig, skal det i skjemaet settes en frist for tiltak. Når tiltak er utført skal dette dokumenteres på eget skjema.

Dokumentasjon på dette fås hos personalansvarlig i hver virksomhet.