Avdeling for kultur, nærmiljø og byutvikling 

Sagene samfunnshus drives av Bydel Sagene, i sam­ar­beid med Nazar cafe-bar og Oslo yoga. For­målet er å skape en variert og levende møte­plass for nær­mil­jøet, med ulike akti­vi­teter og tilbud. Samfunns­huset huser om lag 2.800 arran­ge­menter / akti­vi­teter i året, med rundt 170.000 besøk.

Avde­ling for kultur, nær­miljø og byut­vik­ling har også ansvar for for­valt­ning, drift og ved­li­ke­hold av 21 parker og torg i bydelen, er fagenhet for miljø- og byut­vik­ling, og koor­di­nerer arbeidet med byde­lens område­sat­sing. Avde­lingen saks­be­handler også til­de­ling av fri­vil­lig­midler og grønne midler.

Les mer om avde­lin­gens opp­gaver her.

Andre lokaler / områder som for­valtes av Avde­ling for kultur, nær­miljø og byut­vik­ling: Barne­parkene i Tors­hov­parken, Bjøl­sen­parken og Ila­dalen. Lokale parker og torg.

Historien

Sagene samfunnshus ble åpnet i 1980, og først drevet av Andels­laget Sagene Samfunnshus. Ulike orga­ni­sa­sjoner i bydelen var med­lemmer, og kunne dis­po­nere huset, mens bydelen betalte husleien.

Huset har flere rom i for­skjellige stør­relser, med navn knyttet til lokalhistorien.

Etter poli­tisk vedtak fra 2000 ble det bestemt at bydelen overta drifts­ansvaret, for å skape en møte­plass for Lokal Agenda 21-arbeid, og for å styrke sam­funns­hu­sets funk­sjon som møte­plass for byde­lens fri­villige orga­ni­sa­sjoner, borettslag, fami­lier og enkelt­per­soner. Huset drives som et tje­neste­tilbud i kultur- og nærmiljøavdelingen.

Sagene samfunnshus har omtrent 170.000 besøk i året, og er dermed en av de best besøkte lokale samfunns­husene i Norge.

Politisk mandat

Man­datet for å drive Sagene Samfunns­hus er ned­felt i Plan for bære­kraftig bydels­utvikling 2008 – 2012, og meningen er at huset skal fun­gere som byde­lens møte­plass, og styrke det lokale mang­foldet i kultur­livet. Her kan du også få miljø­informasjon, finne samarbeids­partnere, få tips og vei­led­ning hvis du ønsker å enga­sjere deg i lokalmiljøet.

Det er bydels­utvalget i Bydel Sagene som er øverste poli­tiske ledelse. Avde­ling for kultur, nær­miljø og byut­vik­ling skal være en pådriver for å utvikle lokal­demokratiet, ved å invi­tere i del­ta­kelse og med­virkning i ulike lokale beslutnings­prosesser, og ved å utvikle pro­sjekter som invi­terer beboere og insti­tu­sjoner til del­ta­kelse og med­virkning i lokale beslutnings­prosesser innen­for park- og tor­gut­vik­ling, kultur­program på samfunns­huset og annet.

Driften

Sagene samfunnshus har ca. 170.000 besøk hvert år, og det er mange som er ansvar­lige for våre om lag 2.800 årlige arran­ge­menter. Alle faste bru­kere med egen nøkkel til huset skal ha nød­ven­dige kunn­skaper om byg­ningen og ruti­nene for driften. Andre inter­es­serte kan også gjerne se på våre rutiner, og komme med for­slag til forbedringer!

Se våre driftsrutiner