Sagene samfunnshus sam­ar­beider med Teater Spille­brik­kene, égal teater, Carlos’ dukke­teater og andre om å utvikle et rimelig tea­ter­tilbud for barne­hager, akti­vi­tets­skoler og andre som har lyst til å se teater. Sagene samfunnshus stiller med loka­lene, mens artis­tene pro­du­serer fore­stil­lin­gene. Til­budet blir sendt ut på e‑post til Oslo kom­munes barne­hager og aktivitetsskoler.

Hvis mulig­he­tene byr seg tilbyr vi også gra­tis­bil­letter til gene­ral­prøver og andre sam­men­henger der artister trenger å teste ut mate­rialet på et ungt publikum!

Fore­stil­lin­gene blir fort­lø­pende lagt ut i pro­grammet vårt!