Bydel Sagene arran­gerer bydels­dager en helg tidlig i mai hvert år. På bydels­da­gene er målet å vise fram det som foregår av kultur- og for­eningsliv i bydelen. Sagene blir nevnt som en bydel i skrift­lige kilder alle­rede 10. mai 1629,  altså for over 380 år siden! Derfor kalles denne datoen for byde­lens ”nasjo­naldag”, og bydels­da­gene søkes lagt nær denne datoen.

Bydels­da­gene 2020 blir arran­gert første helg i September!

Fredag 4. Sep­tember kl. 14.00 – 18.00: Nær­miljø­fest på Haar­klous plass!

Vi begynner med akti­vi­tetsdag for barna i området. Det blir også kon­serter og opp­tre­dener, verk­sted, leker og annen under­hold­ning, samt infor­ma­sjon om ulike tilbud i lokalmiljøet.

Lørdag 5. Sep­tember kl. 12.00 – 17.00: Miljø­torget ved Sagene samfunnshus!

Kon­serter, opp­tre­dener, infor­ma­sjons- og salgs­boder og hoppe­slott på plassen.

Bydels­da­gene blir  i år en toda­gers fei­ring, med Nær­miljø­fest på Haar­klous plass fredag 4. Sep­tember, Miljø­torget ved Sagene kirke/samfunnshus lørdag 5. Sep­tember. Alle tje­neste­steder opp­fordres til å vise seg fram på bydels­da­gene, med info eller akti­vi­teter. Vil du/dere bidra, meld dere på her.