Utleie­forespørsel

Sjekk om lokalet du vil ha er ledig i kalender nedenfor, før du sender en fore­spørsel. Dager som er mar­kert med farge har alle­rede én eller flere reser­va­sjoner. Dager uten farge betyr at rommet er ledig hele dagen. Selv om en dag har en reser­va­sjon, kan det likevel være ledig til ditt arran­ge­ment. Trykk på dagen, så ser du når det er opptatt.

Det er kun mulig å sende ut­leie­forespørsel for ett rom av gangen. Ta kon­takt på e‑post eller telefon dersom du ønsker å booke flere rom samtidig.

Er alle loka­lene opp­tatte hos oss, finnes det andre utleie­lo­kaler i bydelen. Du finner også over­sikt over ute­arealer det er mulig å leie i Oslo Kom­munes arrangørportal.

Se leie­priser 2021.

Se digi­tale møter

Kaysalen

man tir ons tor fre søn

Kays­alen er et utmerket seminar- og sel­skaps­lo­kale på ca. 150 m2 som kan leies til ulike arran­ge­menter for en gunstig pris. Lokalet kan ha ulike bord­oppsett, med opptil 90 gjester til bords, eller opptil 100 gjester til ufor­melle arran­ge­menter uten bord­plass til alle, og har en del lys- og lyd­ut­styr. Rommet er utstyrt med fast scenelys, og med enkle hånd­grep kan det også gjøres om til en black box.

Ved større luk­kede arran­ge­menter på kveldstid i Kays­alen kreves det egen til­syns­vakt for å iva­reta sik­ker­heten. Dette er er en tilleggs­tjeneste levert av Nazar cafe-bar, og koster kr 1500,- i til­legg til leiepris.

Frysja

man tir ons tor fre søn

Frysja er et dedi­kert og umøb­lert tre­nings- og aktivitets­rom på ca. 100 m2, som hoved­saklig leies ut til faste leie­takere til en rimelig time­pris. Den ene lang­veggen er dekket av speil, og på gulvet er det par­kett. Det er også et fast­montert lyd­anlegg i rommet med en Tur­bosound iQ12 og Denon 10-kanals rack mon­tert mikser med Bluetooth.

Trinserud

man tir ons tor fre søn

Trin­serud er et all­sidig og tri­velig møte- og kurs­lo­kale på ca. 50 m2, som også kan brukes til mindre sel­skap eller som trenings­rom. NB! På grunn av lyd­lekkasje til naboer er det ikke mulig å spille høy musikk ved sel­skap i dette lokalet.

River'n

man tir ons tor fre søn

River'n er et intimt kurs- og møterom på ca. 25 m2, med pro­sjektor og smart­board. Det er plass til opptil 15 gjester, og leie kan kom­bi­neres med bord­reservasjon i kafeen.

 • Seminar pakke­pris er for dagtids­arrangementer som ønsker ser­ve­ring. Vi tilbyr da samlet pris pr. deltaker.

  Lukket møte inn­befatter også luk­kede kurs, opp­læ­ring, eksamen etc.

  Åpent møte inne­befatter åpne kurs, poli­tiske møter for det all­menne pub­likum. Skriv en kort beskri­velse i «mat og øvrig»-feltet under, så pub­li­seres det på vår nett­side / nyhetsbrev.

  Lukket sel­skap inne­befatter barnedeåp, minne­stund, jule­bord etc.

  Åpent arran­ge­ment inne­befatter kon­serter, teater, kultur­kvelder etc. Skriv en kort beskri­velse i «mat og øvrig»-feltet under, så pub­li­seres det på vår nett­side / nyhetsbrev.

 • Vi spør om organisasjons­nummer for å kunne avgjøre om dere har rett til rabatt. Vi kan da også iden­ti­fi­sere arran­gøren slik at reg­ning blir sendt riktig sted.

  Vi spør om fødsels­nummer siden vi har 23-års grense for leie til selskap.

 • Oslo kom­mune sender bare ut fak­tu­raer pr post. Er du fast leie­taker kan du få reg­ning fra oss til­sendt elekt­ro­nisk rett inn i nettbanken.

  Si ja takk til eFak­tura neste gang du får tilbud om det i nett­banken. Din eFak­tura-refe­ranse er ditt kunde­nummer, som du finner øverst på fakturaen.

 • Her kan du skrive sup­ple­rende opp­lysninger om ditt arran­ge­ment. Vet du alle­rede nå hvilken ser­ve­ring eller seminar­pakke du ønsker til ditt arran­ge­ment kan du notere dette her.

  Noter også ned spørsmål og kom­men­tarer du måtte ha, slik at vi kan gi deg best mulig service!