Digitale møter

 

På sam­funns­huset kan du arran­gere digi­tale møter, både med og uten del­ta­kere i salen. Med en kraftig inter­nett­for­bin­delse (200/200mb/s) og fast­mon­terte kame­raer, pro­sjek­torer og høyt­ta­lere er det enkelt få til – du kobler deg bare til med vår kon­fe­ranse PC på ønsket møteplattform:

 

1. Koble til eks­terne enheter med riktig kabel

2. Sjekk inn­stil­li­gene på maskinen – i god tid

våre kon­fe­ranse-PCer er inn­stilt slik at den auto­ma­tisk velger disse eks­terne enhe­tene. Det kan likevel hende at pro­gram­varer du velger (Teams, Zoom, Google meet etc) over­styrer disse inn­stil­lin­gene. Dersom dette skjer så må du gå inn i "inn­stil­linger" på pro­gram­varen du bruker for å velge rik­tige eks­terne enheter (Lyd,Kamera,Mikrofon)

- Logg på som admin på kon­fe­ranse-PC
- Logg deg på møte­platt­formen
- Velg riktig eks­terne enheter

Vi anbe­faler å sette av god tid til å teste at opp­kob­lin­gene fun­gerer som de skal, slik at det ikke blir stress! Erfa­ring viser at det er spe­sielt viktig med god tid for lydsjekk.

Har du med egen PC kan det være andre inn­stil­linger – noen maskiner har instal­lert sperrer for til­kob­ling av eks­terne enheter – bruk derfor god tid til å teste oppkoblingene!

3. Kjør møte!

Vi anbe­faler at dere utover møte­leder har en eller flere per­soner som har ansvar for å slippe innn folk i de digi­tale møtene, jus­tere lyden når det er nød­ven­ding, sørge for at pre­sen­ta­sjoner og annet kommer opp på skjermen, og holde orden på even­tu­elle avstemninger.

4. Rydd sammen utstyret etter bruk

Utstyret skal fort være klart til neste bruker. Vi setter pris på at alle deler blir pakket sammen igjen, og spe­sielt at over­ganger og løse kabler ikke blir med deg hjem.

 

Vi kan også streame enkle fler­ka­mera­pro­duk­sjoner – ta kon­takt så gir vi deg råd og vei­led­ning! hei@sagenesamfunnshus.no