Person­vern og informasjonskapsler

Denne poli­cyen for per­son­vern («Policy») beskriver hvilke person­opplysninger som blir samlet og frem kalt (behandlet) når du bruker Sagene samfunnshus' nett­steder («Nett­ste­dene»), for eksempel www.sagenesamfunnshus.no, og Sagene samfunnshus' evt. mobil­applikasjoner (våre «Apper»). Denne Poli­cyen beskriver hvilke typer person­opp­lysninger som blir samlet når du bruker våre Nett­steder og Apper og hvordan dine per­son­opp­lys­ninger blir brukt, delt og beskyttet. Den beskriver også hvilke valg du har ved­rø­rende dine per­son­opp­lys­ninger og hvordan du kan kon­takte oss.

HVEM er ansvarlig for be­handlingen av dine personopplysninger?

Hvilke av Sagene samfunnshus' juri­diske enheter som er ansvarlig for be­handlingen av dine per­son­opp­lys­ninger vil avhenge av din inter­ak­sjon med våre Nett­steder og Apper, og hvor i verden du befinner deg.

Sagene samfunnshus' rele­vante til­knyt­tede sel­skap er i det føl­gende be­tegnet som «Sagene samfunnshus» eller «vi».

HVILKE person­opplysninger vi samler inn, og NÅR

Vi ber deg om visse typer per­son­opp­lys­ninger for å kunne levere pro­dukter og tje­nester som du ønsker. Dette gjelder for eksempel når du gjen­nom­fører et kjøp, ber om å motta med­delelser, opp­retter en bruker, deltar på våre arran­ge­menter eller kon­kur­ranser, eller ved ditt besøk på en av våre Nett­steder eller bruk av Apper.

Person­opp­lysninger som kan om­fattes er din(e):

 • Kon­takt­in­for­ma­sjon, inklu­dert navn, e‑post, tele­fon­nummer og din fysiske adresse
 • Inn­log­gings- og bru­ker­in­for­ma­sjon, inklu­dert bru­ker­navn, passord og unik bruker ID
 • Per­sonlig infor­ma­sjon, inklu­dert kjønn og fødselsdato
 • Beta­lings- eller kreditt­kort informasjon
 • Bilder/fotografier og videoer
 • Per­son­lige pre­fe­ranser slik som dine mar­keds­fø­rings- og cookiepreferanser

Vi bruker ytter­li­gere per­son­opp­lys­ninger for å mulig­gjøre visse funksjo­naliteter på våre Nett­steder og Apper eller tje­nester, i til­legg til opti­malisering av Nett­steder og Apper. Vi ber for eksempel om til­gang til din tele­fons geo­grafiske plas­se­ring for å kunne logg­føre dine kon­takter for å mulig­gjøre inter­ak­sjon med dine venner, din kalender for å kunne opp­rette et arran­ge­ment, eller ditt bru­ker­navn på sosiale nett­verk for å kunne legge ut inn­hold fra en App til et sosialt nettverk.

Person­opp­lysninger som kan omfattes er din(e):

 • Bilder, kon­takter og kalenderinformasjon
 • Infor­ma­sjon ved­rø­rende sosiale nett­verk, inklu­dert ditt bru­ker­navn og enhver infor­ma­sjon fra dine offent­lige til­gjen­gelig inn­legg om Sagene samfunnshus' eller din kom­mu­ni­ka­sjon med oss

Ved bruk av våre Nett­steder eller Apper vil infor­ma­sjon auto­ma­tisk samles inn og deles med Sagene samfunnshus av dine tek­niske platt­former som yter tje­nesten. Din nett­leser eller mobile enhet vil for eksempel dele data med Sagene samfunnshus' når disse sam­handler med Sagene samfunnshus' nett­steder eller Apper. Mer in­formasjon om denne prak­sisen finnes i avsnittet om Cookies (infor­ma­sjons­kapsler) og Pixel tags (sporings­bilder) nedenfor. Infor­ma­sjon som omfattes er:

 • Enhet ID, anrops­tilgjengelighet, nett­verkstilgang, lagrings­informasjon og batteri-informasjon
 • Cookies (informasjons­kapsler), IP-adresse, forespørsel/respons proto­koller, data som iden­ti­fi­serer din nett­leser og ver­sjon, sporings­bilder og tags

Verktøy som administrerer hva vi samler inn

Når du bruker våre Apper, vil vi også infor­mere deg og om vår inn­samling og bruk gjennom stan­dar­di­serte til­la­telser i app butikker, mobil­operativsystem og gjennom din App opp­le­velse. Vi vil også be om ditt sam­tykke der det er nødvendig.

I mange til­feller vil din nett­leser eller platt­form til din mobile enhet gi deg til­leggs­verktøy som gir deg anled­ning til å kon­trol­lere når din enhet samler inn eller deler sær­skilte kate­go­rier av infor­ma­sjon. For eksempel kan din mobile enhet eller nett­leser tilby verktøy som gir deg anled­ning til å admi­ni­strere bruk av cookies (infor­ma­sjons­kapsler) eller loka­sjons­de­ling. Vi opp­fordrer deg til å gjøre deg kjent med og bruke disse til­gjen­ge­lige verk­tøyene på dine enheter.

HVOR­FOR og HVOR­DAN vi bruker (behandler) dine personopplysninger

Vi bruker per­son­opp­lys­nin­gene vi samler inn fra deg på føl­gende måter:

For å levere funk­sjonaliteten til Nett­stedene, Appene og tjenestene etter din anmodning

Når du bruker våre Nett­steder eller Apper vil vi bruke opp­lys­ninger til å levere pro­duk­tene eller tje­nes­tene du har valgt. Hvis du for eksempel gjør et kjøp på www.sagenesamfunnshus.no, eller deltar på et arran­ge­ment eller en promo­tering, vil vi bruke kontakt­informasjonen din til å komm­unisere med deg om kjøpet, arran­ge­mentet eller promoteringen.

For å gi informasjon om våre produkter, tjenester, arrange­menter, og for andre markedsføringsformål

Når du opp­retter en bru­ker­konto hos Sagene samfunnshus, kan vi bruke infor­ma­sjonen du gir oss, i til­legg til infor­ma­sjon fra andre Sagene samfunnshus' kilder, slik som ditt bruk av Sagene samfunnshus' Nett­steder og Apper, dine besøk eller kjøp gjort i Sagene samfunnshus' butikker, din del­takelse på Sagene samfunnshus' arran­ge­menter og kon­kur­ranser (alter­na­tivt gjennom andre sel­skaper som er til­knyttet Sagene samfunnshus) for å sende per­son­lige bud­skap om pro­dukter eller tje­nester som kan være av inte­resse for deg.

For å drive, forbedre og vedlikeholde vår virksomhet og våre produkter og tjenester

Vi kan bruke infor­ma­sjonen du gir oss til å drive vår virk­somhet. Når du for eksempel foretar et kjøp, kan vi bruke disse opp­lysningene til regn­skap, revi­sjon og andre interne funk­sjoner. Som et annet eks­empel, kan vi bruke data om hvordan du bruker pro­duk­tene og tjen­estene til å for­bedre din bru­ker­opp­le­velse, til å hjelpe oss med å diag­nostisere tek­niske pro­blemer og pro­blemer med tje­nes­tene, og opti­malisere våre Nett­steder og Apper.

Til å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendeler eller sikkerhet

Vi kan også bruke opp­lys­ninger om hvordan du bruker våre Nett­steder og Apper til å for­hindre eller opp­dage svindel, mis­bruk, ulovlig bruk og brudd på våre Bruks­vilkår og for å etter­komme retts­kjen­nelser, an­modninger fra offent­lige instanser eller for å over­holde lover som kommer til anvendelse.

For generelle forsknings- og analyseringsformål

Vi bruker infor­ma­sjon om hvordan våre besø­kende bruker våre Nett­steder, Apper og Tje­nester for å kunne forstå kunde­ad­ferd eller pre­feranser. Vi kan for eksempel bruke infor­ma­sjon om hvordan be­søk­ende på www.sagenesamfunnshus.no søker etter – og finner pro­dukter for å kunne opti­ma­li­sere måten vi orga­ni­serer og pre­sen­terer ulike pro­dukt­tilbud på vårt Nettsted.

Andre Formål

Vi kan også bruke dine person­opplysninger på andre måter, og vil gi sær­skilt varsel ved tids­punktet for inn­sam­ling og inn­hente ditt sam­tykke, der dette er nødvendig.

DELING av dine personopplysninger

Sagene samfunnshus' deling

Sagene samfunnshus deler dine personopplysninger med:

 • Sagene samfunnshus' til­knyt­tede sel­skaper og part­nere for for­må­lene beskrevet over
 • Tredje­parts tje­neste­ytere som behandler person­opplysninger på vegne av Sagene samfunnshus, for eksempel for å behandle kreditt­kort og beta­linger, for­sen­delser og leve­ranser, for­valte og drifte våre data, dis­tri­buere e‑post, forsk­ning og ana­lyse, lede merke- og pro­dukt­pro­mo­te­ring, i til­legg til admi­ni­stre­ring av sær­skilte tje­nester og funksjoner
 • Andre tredje­parter i den utstrek­ning det er nød­vendig for å: (i) etter­komme an­modninger fra offent­lige instanser, en retts­kjen­nelse eller for å over­holde lover som kommer til anven­delse; (ii) for­hindre ulovlig bruk av våre Nett­steder og Apper, eller brudd på våre Nett­steders og Appers Bruks­vilkår og våre ret­nings­linjer; (iii) beskytte oss mot krav fra tredje­part; og (iv) bistå med fore­byg­ging av svindel eller under­sø­kelse av svindel (for eksempel forfalskning).

Vi kan også over­føre dine person­opplysninger som er i vår besit­telse dersom vi over­drar hele eller deler av vår virk­somhet eller eien­deler (inklu­dert i til­felle av en reor­ga­ni­se­ring, opp­de­ling, avvik­ling eller likvidasjon).

Din deling

Når du bruker visse sosiale funk­sjoner på våre Nett­steder eller Apper, kan du opp­rette en offentlig profil som inne­holder infor­ma­sjon slik som ditt bruker­navn, pro­fil­bilde og hjem­sted. Du kan også dele inn­hold med dine venner eller offent­lig­heten, inklu­dert infor­ma­sjon om din kunde­aktivitet. Vi opp­mun­trer deg til å bruke verk­tøyene vi tilbyr for å admi­ni­strere Sagene samfunnshus' sosiale deling slik at du kan kon­trol­lere hvilken infor­ma­sjon du gjør til­gjen­gelig gjennom Sagene samfunnshus' sosiale funksjoner.

BESKYTTELSE og ADMI­NISTRA­SJON av dine personopplysninger

 • Kryp­te­ring og sik­kerhet: Vi bruker en varia­sjon av tek­niske og orga­ni­sa­to­riske beskyt­tel­ses­tiltak, inklu­dert kryp­te­ring og autenti­fikasjons­verktøy, for å iva­reta sik­ker­heten av dine person­opp­lysninger. Dine per­son­opp­lys­ninger blir opp­be­vart bak sikre nett­verk som bare et begrenset antall per­soner med sær­skilte ad­gangs­rettig­heter har til­gang til.
 • Inter­na­sjo­nale over­fø­ringer av per­son­opp­lys­ninger: Person­opp­lysningene vi samler inn og frem­kaller (behandler) på våre Nett­steder og Apper vil bli opp­be­vart i EU/EØS.

Noen av mot­ta­kerne av per­son­opp­lys­ninger som Sagene samfunnshus deler dine person­opplysninger med kan holde til i andre land enn det landet som dine person­opplysninger opp­rin­nelig ble inn­samlet fra. Lovene i disse lan­dene vil ikke nød­ven­digvis gi samme grad av beskyt­telse for person­opplysninger som det landet hvor du opp­rin­nelig ga dine person­opplysninger. Når vi over­fører dine person­opplysninger til mot­takere i andre land, vil vi likevel beskytte denne infor­ma­sjonen slik som beskrevet i denne Poli­cyen og i sam­svar med gjel­dende rett.

Hvis du holder til i Det euro­pe­iske øko­no­miske sam­ar­beids­om­rådet (EØS) eller Sveits, vil vi treffe tiltak for å over­holde lov­på­lagte krav som kommer til anven­delse og sikre et til­freds­stil­lende beskyt­tel­ses­nivå ved over­føringen av person­opplysninger til mot­ta­kere i land utenfor EØS eller Sveits.

 • Lag­ring av dine opp­lysninger: Vi vil kun lagre dine per­son­opp­lys­ninger så lenge vi ser det er nød­vendig for å gjen­nom­føre for­målet med inn­sam­lingen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på fore­spørsel rett til å få opp­lyst av oss om vi behandler opp­lys­ninger knyttet til din person eller ikke.
 • Dine ret­tig­heter rela­tert til dine per­son­opp­lys­ninger: Du har rett til å trekke til­bake ditt sam­tykke til bruk av dine per­son­opp­lys­ninger. Du har også rett til innsyn i dine opp­lys­ninger, og til å kreve end­ring og/eller ret­ting, begrens­ning i bruk og slet­ting, så langt loven til­later oss til å utføre dette. Du kan også kreve at person­opplysninger om deg som behandles hos oss over­føres til en annen behandlings­ansvarlig om dette er tek­nisk mulig. Inn­syns­retten omfatter rett til veder­lags­fritt å be om en kopi av dine person­opplysninger som behandles av oss i et vanlig brukt format.

Du kan kon­takte oss for å utøve din rett til innsyn, end­ring, ret­ting eller slet­ting, eller for å gjøre inn­vendinger mot behand­lingen av dine per­son­opp­lys­ninger via kontakt­informasjonen nederst på siden, eller ved å sende en e‑post til hei@sagenesamfunnshus.no.