Leiebetingelser

Bydel Sagene leier ut lokaler til møter, sel­skap, fore­stil­linger, kurs og annen opp­læ­ring, tre­nings­ak­ti­vi­teter mm. Bydelen for­be­holder seg retten til å avvise leie­fore­spørsler som enten legger opp til å bryte med leie­be­tin­gel­sene under, bryter kapa­si­tets­be­grens­ningen i loka­lene, bryter med eller har et inn­hold som opp­fordrer til brudd på norsk lov, eller kommer fra arran­gører som ikke har gjort opp for tid­li­gere leieforhold.

En fore­spørsel om leie er ikke gyldig før den er bekreftet med kon­trakt, der alle for­hold ved arrangement(ene) er avklart.

 1. Alle leie­takere skal ha en ansvarlig kon­takt­person, som vil ha kon­takt­an­svar før, under og etter et arran­ge­ment. Denne skal også gjøre seg kjent med brann­ru­tiner og plas­se­ring av slukke­ut­styr, samt være med på å fore­bygge til­gri­sing og hær­verk. Leie­taker er også ansvarlig for at beta­ling skjer.
 2. Sagene samfunnshus er et fler­brukshus, og alle leie­takere må ta hensyn til og vise respekt for andres arran­ge­menter på huset. Det er ikke mulig å ha med med­brakt lyd­an­legg uten nær­mere avtale, eller på andre måter å skape støy som vil plage andre leie­takere eller naboer. Huset er miljø­ser­ti­fi­sert, og alle leie­takere må kilde­sor­tere som beskrevet i avfallsinstruks.
 3. Leie av lokale på hver­dager inklu­derer bord­opp­sett og ren­gjø­ring, mens på kveldstid og i hel­gene er bare ren­hold inklu­dert. Duker, pyn­ting, ser­ve­ring og ryd­ding av lokale ved sel­skap er ikke inklu­dert i leie­prisen, men kan i visse til­feller for­hånds­be­stilles fra Nazar cafe-bar, se sel­skaps­meny. Ved fast leie av loka­lene gjelder egne betingelser.
 4. Flere rom har tek­nisk utstyr som kan brukes når leie­taker har fått opp­læ­ring i bruken. For å kunne bruke lyd­an­legg i Kays­alen skal leie­taker på for­hånd kvit­tere ut nøkler og løst utstyr. Leie­taker er per­sonlig ansvarlig for even­tu­elle skader som skjer på utstyret i leie­pe­rioden. På grunn av brann­for­skrifter skal gar­de­robe benyttes, dog på egen risiko. Verdi­saker bør derfor ikke opp­be­vares i gar­de­robe. Sagene samfunnshus har ikke erstat­nings­an­svar ved tap av klær eller annet utstyr som blir etter­latt. Faste leie­takere har et utvidet branninnstruks.
 5. All ser­ve­ring av mat, samt kaffe, te og mine­ral­vann skal bestilles fra og betales til vår drifts­partner Nazar cafe-bar. Ser­ve­ring til sel­skap bestilles med utgangs­punkt i gjel­dende sel­skaps­s­meny, mens ser­ve­ring til dag­tids­ar­ran­ge­menter er inklu­dert i en av våre semi­nar­pakker. Ser­ve­ring avtales sam­tidig som leie­kon­trakt inngås, og kan enten betales kon­tant i kafeen, eller pr fak­tura (fak­tu­ra­gebyr tilkommer).
 6. Ser­ve­ring av alko­hol­holdig drikke i lukket sel­skap kan bare skje hvis det er inn­hentet en skjen­ke­be­vil­ling fra Nærings­etaten, og da med 24 års alders­grense. Kopi av slik skjen­ke­be­vil­ling skal sendes Sagene samfunnshus i for­kant av arran­ge­mentet, slik at opp­vask av glass og andre tje­nester fra kafeen kan for­hånds­be­stilles. Bruk av alkohol skjer på eget ansvar, men skal følge norsk lov. Salg av alkohol er under ingen omsten­dig­heter til­latt i våre utleie­lo­kaler. Over­stadig beru­sede per­soner vil bli utvist fra loka­lene, og ved brudd på kravet om skjen­ke­be­vil­ling vil arran­ge­mentet bli auto­ma­tisk bli avlyst, se punkt 12.
 7. Alle kvelds­ar­ran­ge­menter skal være ferdig kl 23.00. Unn­tatt er Kays­alen fre­dager og lør­dager, hvor det er anled­ning å ha arran­ge­ment fram til kl 00.30. Leie­taker har så en halv time til å rydde ut av loka­lene etter stengetid. Sagene samfunnshus har vek­ter­as­si­stanse fra Securitas.
 8. Ved større luk­kede arran­ge­menter på kveldstid i Kays­alen kreves det egen til­syns­vakt for å iva­reta sik­ker­heten. Dette er en til­leggs­tje­neste som bestilles fra Nazar café-bar AS, og skal pri­mært sikre at leie­be­tin­gel­sene blir fulgt, samt at alle gjester blir iva­re­tatt på en god måte.
 9. Ved kvelds­ar­ran­ge­menter skal leie­takere være ferdig med å rydde loka­lene ved stengetid; søppel skal sor­teres og fjernes iht. til avfalls­in­struks, opp­vask skal ryddes inn på kjøk­kenet, flasker skal ryddes i kasser/poser, stoler skal stables opp og bord­flater skal tørkes av. Even­tuelt søl av drikke på gulvet (øl, vin, brus el.) skal tørkes opp så snart som mulig, slik at det ikke lager perm­a­nente merker eller gir unødig eks­tra­ar­beid for ren­hol­derne. Ekstra arbeid som følge av dårlig opp­ryd­ding vil bli fakturert.
 10. Ved skader på ser­vise og annet utstyr, samt ved til­gri­sing av lokaler som med­fører ekstra arbeid, vil leie­taker auto­ma­tisk bli fak­tu­rert. Sagene samfunnshus kan kreve et depo­situm på kr. 5000,- i kon­tanter ved større arrangementer.
 11. Sagene samfunnshus kan avlyse eller avbryte arran­ge­menter ved alvorlig mis­lig­hold av leie­be­tin­gel­sene. Skjen­king av mindre­årige eller over­stadig beru­sede per­soner er eksempel på slik mis­lig­hold avbe­tin­gel­sene, og vil auto­ma­tisk føre til avbry­telse av arran­ge­ment. Leie­taker vil likevel bli fak­tu­rert for full leie av lokalene.
 12. Ved avlys­ning av arran­ge­ment fak­tu­reres 10 % av leie­prisen. Ved avlys­ning senere enn 14 dager før arran­ge­ment­dato blir leie­taker fak­tu­rert 50 %, og senere enn 48 timer før arran­ge­ment starter blir leie­taker fak­tu­rert 100 %. Avlys­ning skal skje skriftlig per epost.