60pluss ekstra invi­terer alle over 60 år til yogatrening:

Onsdager kl. 13.00 – 14.00

Vi tilbyr en enkel og variert yoga­time med fokus på pust, til­stede­væ­relse, styrke og sta­bi­litet. Du trenger ingen erfa­ring for å delta, bare å møte opp!

Pris: kr. 1500,- /kalenderår (for alle 60pluss ekstra-akti­vi­te­tene) Kr. 800,- per semester

60pluss ekstra orga­ni­seres av Oslo Idretts­krets og er et akti­vi­tets­tilbud for per­soner over 60 år i Oslo. Målet er å tilby et sosialt tre­nings­tilbud med høy kva­litet. All akti­vitet ledes av idretts­pe­da­goger eller kva­li­fi­serte instruk­tører som vei­leder og sikrer at tre­ningen gjen­nom­føres på riktig måte.

Mer infor­ma­sjon på www.idrettsforbundet.no/oslo

For mer infor­ma­sjon, kon­takt:
Mobil: 906 25 803934 98 698
E‑post: 60plussekstraoslo@gmail.com