60pluss ekstra invi­terer alle over 60 år til yoga- og pilatestrening:

Onsdager kl. 13.30 – 14.30

Vi tilbyr en enkel og variert yoga­time med fokus på pust, til­stede­væ­relse, styrke og sta­bi­litet. Du trenger ingen erfa­ring for å delta, bare å møte opp!

Onsdager kl. 14.30 – 15.15

Pilates/stretch er en kom­bi­na­sjons­time med både pilates og stretch. Pilates er tre­ning av kjerne­mus­ku­latur rundt mage og rygg. Rolige og skån­somme øvelser, som utføres med egen kropps­vekt på matte. Stretch er øvelser for å bedre beve­ge­lighet og smidighet.

Pris: kr. 350/kalenderår (for alle 60pluss ekstra-aktivitetene)

60pluss ekstra orga­ni­seres av Oslo Idretts­krets og er et akti­vi­tets­tilbud for per­soner over 60 år i Oslo. Målet er å tilby et sosialt tre­nings­tilbud med høy kva­litet. All akti­vitet ledes av idretts­pe­da­goger eller kva­li­fi­serte instruk­tører som vei­leder og sikrer at tre­ningen gjen­nom­føres på riktig måte.

Mer infor­ma­sjon på www.idrettsforbundet.no!

For mer infor­ma­sjon, kon­takt Pro­sjekt­leder 60pluss ekstra Jane Iren Dreyer jane.dreyer@idrettsforbundet.no Tlf: Tlf: 934 98 698