Påmel­ding

Fri­vil­lig­børs er et slags bytte­marked der man utveksler tje­nester og ideer.

Neder­len­derne kom på ideen, tys­kerne satt det hele i system og dans­kene har skjønt poten­siale. Både Lisboa og Moskva og etter hvert byer i hele verden har prøvd ut konseptet.

 

På en fri­vil­lig­børs møtes lokale bedrifter, fri­villige orga­ni­sa­sjoner og offent­lige virk­som­heter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til sam­ar­beid. I løpet av et par timer skapes nye mulig­heter, lokale nett­verk og kon­krete samarbeidsavtaler.

 

Hva skjer på en frivilligbørs? 

Fri­vil­lig­børs er kort for­talt en møte­plass som legger til rette for mer og bedre sam­ar­beid på tvers.

Det finnes mange gode krefter og res­surser i ethvert lokal­miljø, og på fri­vil­lig­børs kan vi møtes og finne nye måter å sam­handle på.

Det er ikke kjøp og salg av tje­nester på en fri­vil­lig­børs, men del­ta­kerne deler på res­surser som:

  • Kloke hoder:Kom­pe­tanse, kurs eller rådgiving
  • Nyt­tige never:Dug­nads­hjelp eller arrangementsstøtte
  • Varme hjerter:Tid for andre, være et medmenneske
  • Gode for­bin­delser:Hos­pi­te­ring, mentor eller nettverk
  • Fest­lig­heter:Under­hold­ning eller opplevelser
  • Ting og tang:Låne eller arve utstyr eller materialer
  • Husrom:låne lokaler eller lagerplass

Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

 

Klikk her

Hvorfor bør frivillige delta?

 

Klikk her

Hvorfor bør du fra offentlige virksomheter delta

Klikk her