Det er mange ulike yoga­kurs som arran­geres på Sagene samfunnshus.

Oslo yoga er drifts­partner, og arran­gerer en hel rekke kurs; Ashtanga yoga, dyna­misk yoga, fysisk yoga, rolig yoga, se www.osloyoga.no/kurs

MamaYoga arran­gerer gra­vi­deyoga og bar­selyoga, se www.mamayoga.no

Medi­yoga tilbyr jevnlig kurs og utdan­ning av instruk­tører og yoga­te­ra­peuter, se www.mediyoga.com

Nor­diska yoga­in­sti­tutet arran­gerer inn­imellom yoga­læ­rer­ut­dan­nelse, se www.nordiskyoga.se

Kurs som er åpne for påmel­ding for pub­likum pub­li­seres pro­grammet vårt.