Miljøfyrtårn

 

Drifts­part­ner­skapet Sagene samfunnshus ble miljø­fyr­tårn­ser­ti­fi­sert første gang i 2004, og siden reser­ti­fi­sert hvert tredje år. Det inne­bærer at driften skal måles opp mot ulike bransjekrav:

Krav til alle bransjer

Krav til kontorvirksomhet

Krav til res­tau­rant og kafé

Drifts­part­ner­skapet rap­por­terer årlig innen 1. april på vårt miljø­ar­beid. Det utar­beides en miljørap­port,  der det også skal settes mål for for­bed­ringer av driften det neste året.

SYSTEMKRAV

ARBEIDSMILJØ

INNKJØP

ENERGI

Byg­ningen Sagene samfunnshus ligger i er energi­merket C.

TRANSPORT

Ansatte opp­fordres til å bruke kol­lek­tiv­trans­port eller sykkel til og fra jobb. Ved tje­neste­reiser skal vur­deres om det er nød­vendig å reise, og mest miljø­venn­lige trans­port­middel bør velges. Ved fly­trans­port skal det vur­deres å kjøpe klima­kvote.

AVFALL

UTSLIPP

ESTETIKK

 

Les mer på www.miljofyrtarn.no