Renholdsplan 

Sagene samfunnshus har ren­holds­av­tale med Maid4you AS som en sam­kjøps­av­tale gjennom Oslo kom­mune. Ren­holdet skal følge norsk stan­dard NS INSTA 800, med føl­gende fre­kvens og kva­li­tetsmål:

Ren­holds­plan over­ordnet 

Ren­holds­plan Mandag t.o.m Fredag

Ren­holds­plan Lørdag og Søndag

Ren­holds­ar­beidet omfatter

 

Nazar café har ansvar for ren­hold av eget areal, og har egen ren­holds­plan for dette.

I til­legg skal leie­takere på kveldstid og i hel­gene alltid rydde og rengjøre møbler etter bruk, jf. leie­be­tin­gel­senes pkt 9.

Opp­lever du for dårlig ren­hold eller har du andre miljø­venn­lige tips? Ta kon­takt på hei@sagenesamfunnshus.no

 

Kjøkken og opp­vask
Det er kun kafé­per­so­nalet som har anled­ning til å bruke kjøk­kenet, ingen leie­takere har adgang til kjøk­kenet. Faste leie­takere kan bestille opp­vask, og benytte felles for­kjøkken for å lage kaffe, te etc. se rutiner for faste leie­takere.