Sikkerhetsinstruks

Personlig trygghet for ansatte og besøkende er det aller viktigste vi skal opprettholde; og det gjennomsyrer alle våre regler og begrensninger.

’Å være til stede på jobb’ er kanskje det viktigste i forhold til sikkerheten; alle besøkende skal oppleve at de blir sett og møtt med vennlighet når de kommer til Sagene samfunnshus. Det kan også forebygge skadeverk og tyverier.

Leiebetingelsene skal bidra til å sikre mennesker og materielle verdier.

Nøkkelsystemet vårt gir forskjellige brukere adgang til ulike deler av huset, og det er begrenset tilgang til huset når kafeen holder stengt. Alle rom som ikke er i bruk skal være låst til enhver tid.

Alarmtjeneste fra Verisure skal sikre huset når det er stengt, med vektertjeneste som vår back-up.

Branninstruks skal være oppslått i alle rom. Det skal være førstehjelpsutstyr plassert på forkjøkken og i personalgarderobe, med tilstrekkelig utstyr å utføre førstehjelp.

Beredskapsplanen for Sagene samfunnshus og Innbyggersenter

Ansatte skal vite hvordan de best skal forhindre og begrense:

 1. Ubehagelige gjester (forebygge ved å være tilstede og imøtekommende)
 2. Nasking (holde dører låst, ikke la verdisaker være ubevoktet og synlig, bruk personalskap)
 3. Småskader (vis forsiktighet ved bruk av farlig redskap, gi enkel førstehjelp)
 4. Innbrudd (ikke la verdifullt utstyr være synlig, lukke, låse, tilkoble alarm)
 5. Trusler (se Rutiner ved Vold og trusler)
 6. Vold med legemsfornærmelse (se Rutiner ved Vold og trusler)
 7. Voldsepisoder med legemsskade (se Rutiner ved Vold og trusler)
 8. Branntilløp og brann (se Branninstruks)
 9. Ran (Vis forsiktighet i omgang med penger, se for øvrig Rutiner ved Vold og trusler)
 10. Dødsfall grunnet sykdom, ulykke eller vold (Hvis fare for liv og helse, ring 113! Yt førstehjelp i den grad du er i stand til det. Se for øvrig Rutiner ved Vold og trusler)
 11. Krig /terror (Aktivitet stanses til Bydelens beredsskapsgruppe finner det forsvarlig å åpne igjen)

Målet er å forhindre eller begrense skader på personer og materiell og sikre sikkerheten i bygget. Vern om liv og helse kommer foran vern av eiendom og materiell. Sikkerhetsrutinene skal ivareta personalet som har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø jmf. Arbeidsmiljøloven. Rutinene vil i stor utstrekning også ivareta publikums interesser. For å forebygge skader skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser.

Alle ansatte skal dessuten få opplæring i rutiner for låsing av dører, vekterassistanse, branninstruks, rutiner ved vold og trusler. Personalansvarlige skal kunne dokumentere at dette er gjort som en del av et introduksjonsprogram for nyansatte.

Lokal beredskapsplan for ansatte på Sagene samfunnshus og innbyggersenter

Formål
Bydelens beredskapsplan skal være kjent av alle ansatte innen enheten, av alle innen driftspartnerskapet for Sagene samfunnshus og Branninstruksen inngår inn i denne. Beredskapsplanen for bydelen, lokale brannvern instrukser og tiltak for å redusere og forebygge riskiko og skade situasjoner skal være lett tilgjengelig for ansatte og driftspartnere.
Formålet med enhetens lokal beredskapsplan inklusive brannvern instruks er:
å kunne handle raskt i en situasjon som krever det og i forhold til de som har ansvaret å gjennomføre en rask evakuering av situasjonen, lokalene ved brann, hindre risiko, spredning av brannen og minske de materielle ødeleggelsene.

Omfang
Beredsskapsplanen og branninstruksen gjelder for alle ansatte og andre brukere av Sagene samfunnshus så lenge de oppholder seg i lokalene.
For ansatte og andre brukere av Sagene samfunnshus gjelder branninstruks for Sagene samfunnshus.

I park tjenesten gjelder særskilte beredskapsansvarsforhold i følge enhetslederens vurderinger og i henhold til arbeidssituasjonen til den ansatte mens denne er på befaringer og inspeksjoner i parkene og i fri områder som forvaltes av bydelen. Disse ansatte har ansvar for å gjøre seg kjent med disse.

Ansvar

Brannvernansvarlig for Kristiansandsgate 2 – Driftsleder Bernt Hugo Pedersen
Brannansvarlig ved Nazar cafe –bar: Ayse Bilgic
Brannansvarlig ved Oslo Yoga: Jannicke Wiel

Sagene samfunnshus, Nazar cafe og Oslo Yoga følger krav og regler til brannvern og beredskapsplan som gjelder for lokalene i Kristiansandsgt. 2. Brannvernansvarlig er Driftsleder for Sagene samfunnshus. Driftsleder gjennomgår instruksen og går brannvernrunde med alle nyansatte og andre nye brukere av lokalene. Driftspartnere gir opplæring og instruks til sine ansatte. Kafévirksomheten har lokale rutiner for å forebygge og behandle avvik og risiko.

Branninstruks for Sagene samfunnshus og Innbyggersenter

Den som oppdager brannen:
• varsler ved rop
• prøver deretter å slukke med utstyr som er nærmest
• ved behov, varsles brannvesenet på 110

Når brannalarmen lyder:
• Alle lukker egne vinduer og dører for å begrense oksygentilførselen
• Alle begir seg snarest til møteplassen (gressplenen nedenfor parkeringsplassen)
• Medhjelper innen hver virksomhet tar med fremmøteprotokollen ut og er ansvarlig for navnopprop på møteplassen
• Alle virskomhetene er ansvarlige for å ta med egne brukere / deltagere til møteplassen og foreta opptelling. Disse rapportere til Brannvernlederen og / eller til Bydelens Brannvernansvarlig.
• Alle virksomhetenenes ansatte er ansvarlig for evakuering av personer på ulike møterom, fellesrom og toallettene.
• Leder og / eller brannvernansvarlige skal gå igjennom alle fellesrom før egen evakuering

Når brannvesenet kommer:
•Leder eller brannvernperson/varaperson orienterer om brannsted og hendelsesforløp

BYDEL SAGENES BEREDSKAPSPLAN

Informasjon og dokumentasjon

”Oslo kommunes kriseinformasjon skal være profesjonell, hurtig og samordnet”

Derfor: Ikke snakk med journalister i en krisesituasjon! All kontakt med media går gjennom bydelsdirektør eller den som har delegert ansvar. Det er derfor veldig viktig å informerere nærmeste leder så fort som mulig.

Sjekkliste for dokumentasjon av en hendelse:

1. Hva har skjedd?
2: Hvor og når? Hvor mange er involvert? Publikum? Medarbeidere?
3: Hvem er varslet? Skal flere varsles?
4: Hvilke tiltak er iverksatt?
5: Navn og adresse på involverte brukere
6: Navn på involverte medarbeidere
7: Er det rapportert oppover i systemet?
8: Hvordan informeres medarbeidere?
9: Trenger noen besøkende eller medarbeidere helsemessig oppfølging?

Ved alvorlig skade og død

Med alvorlig skade menes her ulykker, akutt sykdom, invalidisering og annen type skade som kan være til fare for ansattes og publikums fysiske og psykiske helse.

Ved alvorlig skade eller død må følgende prosedyre følges:

1: Varsle alle nødvendige hjelpeinstanser; politi, brannvesen, legevakt.
2: Bydelsdirektøren og avdelingssjef, skal alltid varsles ved en alvorlig hendelse/krise.
3: Sørge for nedtegning av klokkeslett og hendelsesforløp.

Rutiner ved vold og trusler

Forebygge
Forsøk å unngå at voldelige og truende situasjoner oppstår. Behold roen.

Pass på at dører er låst eller under tilsyn slik at ikke uvedkommende kommer seg inn i huset.

Benytt vekterassistanse fra Securitas. Bestill ekstra tilsynsrunder på forhånd hvis du mener det kan skape mer trygghet. De kan komme innom hver time hvis nødvendig.

Begrense
Hvis du føler deg utrygg, ikke gå inn i situasjonen alene. Be om hjelp fra en kollega eller annen myndig person. Dersom du er alene på jobb, be om hjelp fra andre gjester eller deltagere som er tilstede.

Gi klare beskjeder til den som skal hjelpe.  For eksempel: ”Lås døra!” ”Ring politiet, 112!” ”Ring legevakt 113!”

Ved personskade: Førstehjelpsskrin i personalgarderobe. Ved alvorlig skade, ring legevakt 113.!

Hvis det oppstår en situasjon du ikke takler: Be andre om å forlate stedet, beskytt deg selv ved å forlate stedet, lås deg inn på kontoret eller gå utenfor, ring politiet, ring Securitas, utløs alarm. Vern om liv og helse kommer foran vern av eiendom og materiell!

Etterarbeid
Rapporter til lederen om det som har skjedd. Hvis leder ikke er tilstede, snakk med en kollega, og deretter med leder ved første anledning. Leder har ansvar for at episoden blir rapportert til fagavdeling, personalavdeling, verneombud og politi.

En som har vært utsatt for vold eller trusler skal få tilbud om følge hjem, noen å være sammen med om kvelden, noen å ringe til.  Tilbud om relevant oppfølgingen i de nærmeste dager. Det kan være viktig å ikke være lenge vekk fra jobben.

Dersom du er alene på jobb og trenger noen å snakke med umiddelbart etter en truende/voldelig opplevelse, skal du ringe tjenesteleder hvis det er ønskelig.

Tjenesteleder har ansvar for oppfølging innen 24 timer etter at beskjed om hendelsen er mottatt.

Risikoanalyse

Meget sannsynligUbehagelige gjester, nasking   
SannsynligInnbrudd    
Mindre sannsynlig Småskader, trusler, vold med legems-fornærmelseVoldsepisoder med legems-skade,  ulykker, alvorlig sykdomBrann 
Lite sannsynlig  Branntilløp, ranDødsfall grunnet ulykke eller drap Dødsfall grunnet sykdomBombeangrep
 UfarligEn viss fareFarligKritiskKatastrofalt

Se også Sagene samfunnshus ROS-analyser

Henvisninger

Beredskapsreglementet “Reglement for Oslo kommunes beredskapsarbeid i fredstid, ved beredskap og i krig”. (Rundskriv nr. 18/99) Vedtatt av bystyret 21. april 1999.

Krisehåndteringsretningslinjene“Retningslinjer for krisehåndteringi Oslo kommune”. (Rundskriv nr. 30/97) Vedtatt av byrådet 24. november 1997.

ROS-analysen Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) “Sikkerhet og beredskapi Oslo kommune”. (SINTEF, april 1997) Behandlet av byrådet 3. juli 1997 (Byrådssak 1436/97).

Antiterrorplanen “Veileder i håndtering av terrorhandlinger mot Oslo kommune”.  (Follow Me og Beredskapsetaten, desember 1998)

Helseberedskapsplanen “Helseberedskapsplan for Oslo (Versjon 1.4 – oktober 1999)” (Byrådsavdeling for helse og sykehus)

Informasjonspolicy for Oslo kommune Se spesielt de åtte informasjonsprinsippene, med vekt på punkt åtte