Innbruddsalarm

Sagene samfunnshus har alarm­av­tale med Verisure. Når Sam­funns­hu­sets tilbud er stengt er derfor byg­ningen sen­sor­over­våket, med direkte vars­ling til alarm­sel­skapet.

Faste leie­takere som har behov for til­gang til bygget utover kafeens åpnings­tider kan kvit­tere ut en egen kode til alarm­an­legget. Denne koden er per­sonlig, og skal ikke deles med andre bru­kere av huset. Dette fordi bydelen til enhver tid skal vite hvem som åpner og lukker, og dermed påtar seg ansvaret for byg­ningen og inven­taret.

Hvis alarm blir utløst ved en feil­ta­kelse av en av de faste leie­ta­kerne, må en straks ta kon­takt med en av drifts­part­nerne for å få opp­gitt gyldig kodeord. Der­etter må en ringe Verisure alarm­sen­tral på tlf 0 60 10 og oppgi dette kode­ordet for å få avlyst utryk­ning.

Utryk­ning skjer så fremt ikke alarm er null­stilt. Kost­nader ved feil­aktig utryk­ning blir belastet leie­taker.