Avfallsinstruks

Det er et mål for Sagene samfunnshus å pro­du­sere et minimum av avfall. Alle ledd i vår drift skal derfor for­holde seg til avfallspyramiden:

Avfalls­re­duk­sjon:
Vi skal opp­fordre våre leve­ran­dører til å mini­mere embal­lasje.
Vi skal anbefale ser­ve­ring i en skala som kunder kan klare å for­tære.
Vi skal opp­fordre våre besø­kende om redu­sere det mate­ri­elle forbruket.

Ombruk:
Vi skal ved inves­te­ringer vur­dere om brukte varer kan være et alter­nativ til nye varer.
Vi skal vur­dere om utran­gert inventar kan brukes av andre i stedet for å kastes.

Mate­rial­gjen­vin­ning:
Vi skal ha en kilde­sor­te­rings­grad som er innenfor bran­sje­kra­vene til Miljø­fyr­tårn.
Vi skal sor­tere på en måte som gjør at mest mulig å vårt avfall kan gjenvinnes

Energi­ut­nyt­telse:
Vi skal sor­tere ut brenn­bart materiale

Depo­ne­ring:
Vi skal holde mengden ikke gjen­vinn­bart eller brenn­bart avfall på et abso­lutt minimum.

Frak­sjoner:
Sagene samfunnshus deler avfallsrom med boretts­laget, og skal derfor levere  

Papir: Det skal være papir­be­hol­derei alle rom. Rent papir, kar­tonger og papp plas­seres i egen con­tainer på avfalls­rommet. Esker mv. skal alltid brettes ut.

Mat­av­fall: Det skal være mat­av­falls­be­hol­dere i alle rom. Mat­av­fall pakkes i små grønne poser og legges sammen med rest­av­fall i beholder på avfallsrommet.

Plast: Det skal være plast­av­falls­be­holder på for­kjøkken og lager. Plast­av­fall pakkes i blå poser og legges sammen med rest­av­fall i beholder på avfallsrommet.

Rest­av­fall: Det skal være rest­av­falls­be­hol­dere i alle rom. Rest­av­fall pakkes i hvite poser og legges i beholder på avfallsrommet.

Alt annet avfall skal leveres til god­kjent mottak:

Glass og metall: Ren­gjøres og legges i con­tainer på utsiden av samfunnshuset.

Farlig avfall: Malings­rester, spray­bokser, bat­te­rier, små­e­lekt­risk avfall og annet samles opp og leveres på Bentse­brua minigjenbruksstasjon

Fett­ut­skiller: Fett­ut­skiller skal tømmes minst 4 ganger pr år, jf. krav fra Vann- og avløps­etaten. Fett fra fett­ut­skiller skal leveres god­kjent mottak. Frityr­fett skal ikke tømmes i fett­ut­skiller, men samles separat.

Ødelagte møbler mv: Større gjen­stander leveres til gjen­vin­ning på Reno­va­sjons­eta­tens anlegg

Krav til avfallshåndte­ring
Miljø­fyr­tårn: % for kilde­sor­te­ring
For­uren­sings­loven
Reno­va­sjons­for­skrifter for Oslo