Avfallsinstruks

Det er et mål for Sagene samfunnshus å produsere et minimum av avfall. Alle ledd i vår drift skal derfor forholde seg til avfallspyramiden:

Avfallsreduksjon:
Vi skal oppfordre våre leverandører til å minimere emballasje.
Vi skal anbefale servering i en skala som kunder kan klare å fortære.
Vi skal oppfordre våre besøkende om redusere det materielle forbruket.

Ombruk:
Vi skal ved investeringer vurdere om brukte varer kan være et alternativ til nye varer.
Vi skal vurdere om utrangert inventar kan brukes av andre i stedet for å kastes.

Materialgjenvinning:
Vi skal ha en kildesorteringsgrad som er innenfor bransjekravene til Miljøfyrtårn.
Vi skal sortere på en måte som gjør at mest mulig å vårt avfall kan gjenvinnes

Energiutnyttelse:
Vi skal sortere ut brennbart materiale

Deponering:
Vi skal holde mengden ikke gjenvinnbart eller brennbart avfall på et absolutt minimum.

Fraksjoner:
Sagene samfunnshus deler avfallsrom med borettslaget, og sorterer

Papir: Det skal være papirbeholdere i alle rom. Rent papir, kartonger og papp plasseres i egen container på avfallsrommet. Esker mv. skal alltid brettes ut.

Matavfall: Det skal være matavfallsbeholdere i alle rom. Matavfall pakkes i små grønne poser og legges sammen med restavfall i beholder på avfallsrommet.

Plast: Det skal være plastavfallsbeholder på forkjøkken og lager. Plastavfall pakkes i lilla poser og legges sammen med restavfall i beholder på avfallsrommet.

Restavfall: Det skal være restavfallsbeholdere i alle rom. Restavfall pakkes i hvite poser og legges i beholder på avfallsrommet.

Alt annet avfall skal leveres til godkjent mottak:

Glass og metall: Rengjøres og legges i container på utsiden av samfunnshuset.

Farlig avfall: Malingsrester, spraybokser, batterier, småelektrisk avfall og annet samles opp og leveres på Bentsebrua minigjenbruksstasjon

Fettutskiller: Fettutskiller skal tømmes minst 4 ganger pr år, jf. krav fra Vann- og avløpsetaten. Fett fra fettutskiller skal leveres godkjent mottak. Frityrfett skal ikke tømmes i fettutskiller, men samles separat.

Ødelagte møbler mv: Større gjenstander leveres til gjenvinning på Renovasjonsetatens anlegg.