Støy

Sagene samfunnshus skal ha gode rutiner og avgrens­ninger ift støy­ende arran­ge­menter, for å fore­bygge plagsom lyd­lek­kasje til andre arran­ge­menter i huset, og til våre naboer:

1) 23 års alders­grense skal sikre huset mot støy­ende ungdomsfester.

2) Vei­led­ning av leie­ta­kerne skal sikre at alle tar nød­vendig hensyn, jf. leie­be­tin­gel­senes pkt 2

Sagene samfunnshus skal følge Oslo kom­munes støyfor­skrift, jf § 15 : I boligområder skal det være en «stille periode» i tids­rommet kl. 23.00 – 01.00”. Sagene samfunnshus stenger for øvrig for alle akti­vi­teter kl. 00.00