Innkjøpsrutiner

Drifts­part­nerne på Sagene samfunnshus har egne inn­kjøps­ru­tiner for varer og tje­nester til sin pro­duk­sjon. Virk­som­he­tene skal velge miljø­mer­kede pro­dukter der dette finnes til kon­kur­ranse­dyk­tige priser.

Et felles mål for inn­kjøp for Sagene samfunnshus er at for­bruket skal gi minst mulig miljø­be­last­ning. Vi ber derfor våre leve­ran­dører om å

1. Levere økologiske/miljømerkede pro­dukter til kon­kur­ranse­dyk­tige priser.
2. Anbefale nye miljø­venn­lige pro­dukter når de blir til­gjen­ge­lige.
3. Ikke over­em­bal­lere varene.
4. Bruke mest mulig miljø­vennlig trans­port­løs­ninger ved utkjø­ring av varer.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Bydel Sagene er i stor grad bundet av inn­kjøps­av­ta­lene til Oslo kom­mune. Her skilles det mellom

Inn­kjøp av varer og tje­nester: Mye er styrt av sen­tralt inn­gåtte sam­kjøps­av­taler, som dekker de van­ligste inn­kjø­pene i kom­munen. Vare­be­stil­linger gjøres i all hovedsak via inn­kjøps- og regn­skaps­sys­temet Agresso, og utføres av god­kjent inn­kjøper. Bydelen har også egne avtaler for vakt­mester- og hånd­ver­ker­tje­nester som også kan bestilles via Agresso.

Anskaf­felser: Dette er større inves­te­ringer og tje­nester som skal ut på anbud, les mer på:
Anskaf­fel­ses­portal

Sam­kjøps­av­ta­lene og anskaf­fel­sene gjøres i sam­svar med Oslo kom­munes miljø­krav til offent­lige innkjøp

Nazar cafe AS  har som policy å samle inn­kjø­pene hos en leve­randør, for å gjøre bestil­lings­ru­ti­nene så enkle som mulig, og mini­mere miljø­be­last­ningen ved trans­port. Kafeen for­søker å påvirke leve­ran­dø­rens vare­ut­valg, ved å aktivt etter­spørre økologiske/miljømerkede pro­dukter til kon­kur­ranse­dyk­tige priser.

Oslo yoga har som policy å handle miljø­mer­kede pro­dukter der det er mulig.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Som Miljø­fyr­tårn rap­por­terer Sagene samfunnshus på inn­kjøp av miljø­venn­lige produkter:

Miljø­merket for­bruks­ma­te­riell på Sagene samfunnshus
Ca volum pr år Produktmiljø­merke
 Multitech kopi­papirEcolabel
 Katrin hand towelSvane
 Katrin basic toalettpapirSvane
 Sprint 200 rengjøringsmiddelSvane
 Staples avfallssekk125 lDer blaue engel
 Øko­lo­gisk filterkaffe 
 Øko­lo­gisk te 
 Øko­lo­gisk glu­ten­fritt brød 
 Dis­pen­ser­ser­vi­etter 
 Skure­krem 
 Hånd­opp­vask 
 Maskin­opp­vask 
 Salt 
 Grønn­saker – når det er tilgjengeligDebio/Go Green
   
   
   
   
   

Tips oss om flere miljø­venn­lige pro­dukter som vi kan bruke på Sagene samfunnshus. Ta kon­takt!

Det er krav om at våre sen­trale leve­ran­dører doku­men­terer miljø­pre­sta­sjoner eller beskrive rutiner for inn­kjøp, energi, avfall, trans­port og utslipp:
Lyrecos miljø­as­pekter
Asko tar miljøansvar

Vi bruker føl­gende miljø­ser­ti­fi­serte (miljø­fyr­tårn, ISO el.) leverandører: