Internkontroll

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomhetenStyringsdokumenter
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringerHolde jevnlige brannkurs og kurs i førstehjelp
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, gjennom personalmøter og dokumenterte vernerunderRapport fra vernerunder
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetHMS-mål og -planer
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordeltOrganisasjonsmodell
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdenedokumenteres skriftlig med ROS-analyser
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i lover og forskrifterBranninstruks og -tilsyn internkontroll av elektrisk anlegg
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsattRutiner for systematisk internkontroll