Hva gjør Avdeling for kultur, nærmiljø og- byutvikling 

Fritidstilbud for barn og ungdom 

 

Avde­lingen driver tre fri­tids­klubber: UngMetro, Tors­hov­dalen akti­vi­tetshus og UngMedia .

Parkforvaltning

Investering

Pr august 2017 driver enheten føl­gende pro­sjekter: Fer­dig­stil­lelse av Bjøl­sen­banen (kunst­gress). Byg­ging av Ila­dalen lekeplass/aktivitetsflate. Ny utforming/ombygging av Sand­aker ballplass.

Utvikling

Ny bruk av barne­par­kene i Bjøl­sen­parken (dyrk­ningslag), Tors­hov­parken (for utleie) og Ila­dalen (plan­lagt brukt som mini-gjen­bruks­sta­sjon). Videre­fø­ring og utvi­delse av pro­sjektet «Spi­se­lige Sagene» med dyrk­nings­kasser i par­kene. Prøve­pro­sjekt med kilde­sor­te­ring i Iladalen

Drift/forvaltning

Enheten driver til sammen 21 plasser, parker og grønt­om­råder i bydelen. Behand­ling av søk­nader, til­la­telser og avtaler (gra­ving, rigg­plasser og bruks­til­la­telser). Utleie av kom­munal grunn, torg, fortau og grønt­om­råder. Publikumshenvendelser.

Nærmiljøutvikling

Koor­di­ne­rings­an­svar for Område­sats­ningen Søndre Åsen. Sam­ar­beid med flere bydeler om metoder for lokal sam­funns­ut­vik­ling. Del­ta­gelse i det tverr­fag­lige bo- og nær­miljø­teamet for Sagene Torg og Søndre Åsen.

Bydelsplanlegging og miljøarbeid

Løpende behand­ling av plan- og bygge­saker i bydelen (regu­le­ringer). Tiltak for grønn mobi­litet (til­rette­leg­ging for syk­ling og gange, tryg­ging av skole­veier). Opp­føl­ging av kom­mune­plan og utvik­lings­stra­te­gier. Utde­ling og opp­føl­ging av bruk av «Grønne midler» (til­deles etter søknad). Gjen­nom­fø­ring av miljø- og klimatiltak.

Skjenkesaker

Saks­be­hand­ling av søk­nader om salgs- og skjen­ke­be­vilg­ninger i bydelen.

Sagene samfunnshus

Drift av sam­funns­huset med rundt 70.000 besø­kende på 280 arrangementer/møter i året, samt ca. 100.000 besø­kende i kaféen. Ca. halv­parten av akti­vi­tets­til­budet er knyttet til fysisk akti­vitet som dans og yoga.

Kultur og frivillighet

Saks­be­handler fri­vil­lig­hets­midler etter søknad og poli­tiske vedtak om direkte­til­de­linger. Gir vei­led­ning og i noe grad øko­no­misk støtte til lokale kul­tur­ak­tører. Pro­du­serer egne arran­ge­menter som Bydels­da­gene, Barnas kul­tur­helg, Elve­langs i fak­kellys, Sagene som­mer­kon­serter, Musikk­fest Oslo, Sosio­kul­tu­rell aften, Sage­neca­ba­reten mv. Saks­be­handler utde­ling av Hønse-Lovisa-sta­tu­etten – en pris til ild­sjeler som har gitt et særlig bidrag til lokal­sam­funnet. Lokal­his­to­risk arbeid og sam­ar­beid med lokale institusjoner/aktører som Deich­manske bibliotek, Arbei­der­mu­seet, Høne Lovisas hus, Torshov tea­teret, Cos­mo­po­lite, med flere.

Internasjonalt arbeid

Koor­di­nator for et pro­sjekt for å for­hindre drop-out fra skolen, som gjen­nom­føres i sam­ar­beid med part­nere i Riga og Rot­terdam. Pro­sjektet er finan­siert gjennom midler fra EUs inno­va­sjons-pro­gram Erasmus+. Sam­ar­beid med Inter­na­sjo­nalt kontor i Oslo kom­mune, og del­tager i kom­mu­nens Europa-nettverk.