Hvorfor bør frivillige delta?

 

Vis at dere brenner for Oslo.

Finn res­surser dere trenger for å gjen­nom­føre akti­vitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.

La andre se res­sur­sene dere har og finn nye samarbeidspartnere.

Bli sett og nå nye poten­si­elle del­ta­gere, med­lemmer, fri­villige eller publikum.

Bygg nyt­tige nett­verk og lær noe nytt.

Møt spen­nende men­nesker og bli kjent med lokal­mil­jøet på en ny måte.