Hvorfor bør du fra offentlige virksomheter delta?

 

Vær synlig og bli kjent med lokal­mil­jøet på en ny måte. 

Finn res­surser som kan gjøre din virk­som­hets akti­vi­teter enda bedre.

Møt spen­nende men­nesker og bygg nett­verk med enga­sjerte orga­ni­sa­sjoner og bedrifter.

Bidra til mer og bedre sam­spill på tvers.

La nye sam­ar­beid bidra til utvik­ling og læring i din virksomhet.

Vær en støtte­spiller for fri­villig enga­sje­ment og gode lokalsamfunn.