Det er for tiden ikke 5Rytmer på Sagene, grunnet Korona og smitte­fare. Det er en glede at vi kan fort­sette å danse likevel! Vi møtes på 5Rytmer Online – Søndag i Stuen – hver søndag kl 18.00 til 19.15. Du danser hjemme i ditt eget rom, vi møtes på Zoom, og Ingrid leder en felles 5Rytme-Wave gjennom kropps­deler, flyt, stak­kato, kaos, lyrisk og stillhet. Vi har en liten dele-runde til slutt, ca. 10 minutter, for dem som vil det. Bli med hvis du kjenner behovet for å bevege og slippe noe av stress og spen­ninger i disse dager. De som har vært med på Zoom sier at det er over­ras­kende ekte og inspi­re­rende. Vi finner nye rom i oss selv, og i vår egen stue.

Det er kun 20 plasser, og for­hånds­på­mel­ding er nød­vendig via linken over. Regist­re­ringen stenger når det er fullt, og senest en time før dans.

PS: Hvis det blir fullt på Søn­da­gene er det mulighet for å åpne for online­dans man­dager, i til­legg. Send mail til Ingrid 5rytmer hvis du bare er inter­es­sert i man­dager som er vår faste dansedag på Sagene.

Påmel­ding: Trykk her!

5Rytmer® er en beve­gel­ses­m­edi­ta­sjon som passer for alle som ønsker mer beve­gelse i sitt liv og i sin kropp. De 5 Ryt­mene er kartet vi ori­en­terer oss etter i denne prak­sisen. Hver av de 5 ryt­mene er en inn­gang til bestemte kva­li­teter ved vår egen livs­energi. Du skal ikke bevege deg som noen andre, eller følge noen trinn, men du får instruk­sjoner som er lette å følge, og som hjelper deg å finne ryt­mene i deg selv. De 5 Ryt­mene er:

FLYT: inn­pust, mykhet, tyngde, sanse-erfa­ring, sir­ku­la­sjon, kon­ti­nuitet, runde mot-tagende beve­gelser.

STAKKATO: utpust, ret­ning, uttrykk, defi­ni­sjon, fokus, hjerte­kraft, energi, møte.

KAOS: gi slipp, slippe løs, løse opp, utforske grenser, bryte ut av fast­låste mønstre, gjennom dem.

LYRISK: letthet, uan­strengthet, frihet, indi­vi­dua­litet, utvi­delse.

STILLHET: å bare være – embo­died. fylt. tømt. enhet.
En WAVE er en bølge av energi, og består av disse 5 ulike fasene. Hver rytme fører naturlig over i den neste.

5 Rytmer er skapt av Gab­ri­elle Roth, og prak­ti­seres av titu­sener over hele verden. 5Rytmer® er en filo­sofi, et per­spektiv og en dyna­misk beve­gel­ses­praksis, fun­dert på prin­sippet om at hvis du setter psyken i beve­gelse, så vil den hel­brede seg selv. Beve­gelse er både medi­sinen og meta­foren, på tvers av alle språk, kul­turer og alders­grupper. Gjennom beve­gelse trans­for­meres smerte til kunst, kunst til bevissthet, og bevissthet til hand­ling. Der det prak­ti­seres 5Rytmer opp­står et fel­les­skap for å danse, svette, for­vandle, støtte, og å skape et trygt rom hvor hver og en av oss kan gi litt slipp på våre faste fore­stil­linger om hvem og hva vi skal være. Rytme er vårt felles morsmål. Dansen vekker livs­kraften, og åpner for mer til­gang til den ori­gi­nale, fasci­ne­rende, friske og kraft­fulle delen av oss selv.