Arbeidsutvalget (AU) består av fem av bydelsutvalgets medlemmer som tilrettelegger saker for behandling i BU, og har myndighet til å fatte vedtak i saker som defineres som hastesaker. AU ledes av BU-leder.