Livet mellom husene

Brann- og eltilsyn

En generell Branninstruks skal være oppslått i alle oppholdsrom, og skal være kjent for alle leietakere, jfr. leiebetingelsene. Faste leietakere skal i tillegg være kjent med en utvidet branninstruks. Se også brannteknisk tegning og les om vår brannalarm

Rømningsplaner
Rømningsplan skal være tilgjengelig i alle oppholdsrom der det foregår aktivitetet.

Kontor A

Kontor B
Trinserud
Oslo Yoga
Rivern
Kaysalen
Frysja

Sagene samfunnshus er ikke vurdert som et særskilt brannobjekt av Brann- og redningsetaten. Brannsikkerheten er derfor avhengig av huseiers og leietakers egenkontroll.

Rutiner for brann- og eltilsyn

Daglig tilsyn:
Etter arrangementer skal alle utleierom og fellesrom sjekkes for potensielle risiko; skader på elektrisk anlegg, levende lys, ulåste dører/vinduer osv. På dagtid er det samfunnshusets daglige leder eller hans representant som har dette ansvaret. På kveldstid er det kafeens daglige leder eller hennes representant som har dette ansvaret. Ved avvik skal de aktuelle leietakerne varsles om ansvaret de har iht. leiebetingelsene. Faste leietakere skal også føre en egenkontroll, men dette erstatter ikke det daglige tilsynsansvaret.

Månedlig tilsyn:
Dette skal dokumenteres iht Internkontrollforskriftens §5 i eget skjema:

 

Årlige tilsyn:
Tilsyn med brannvernmateriell er huseiers ansvar, som sender kopi av rapport til Bydel Sagene som hovedleietaker i bygget.
Se kopier av rapport for: 2012      2013

El-tilsyn er Bydel Sagene som hovedleietakers ansvar. Tilsynet utføres etter Avtale med Elektrofagmannen AStilsynsrapport 2012

Årlige øvelser:
Driftspartnerskapet for Sagene samfunnshus skal arrangere to brannøvelser pr år; på vårparten skal det holdes en reell evakueringsøvelse, hvor formålet er å trene på rask og sikker tømming av huset. På høstparten skal driftspartnerskapet ha en teoretisk brannøvelse, hvor formålet er å risikovurdere et tenkt scenarie, og evt. anbefale tiltak som kan bedre sikkerheten. Dette skal dokumenteres iht. Internkontrollforskriftens §5 i eget skjema.