Utleie­forespørsel

Sjekk om lokalet du vil ha er ledig i kalender nedenfor, før du sender en fore­spørsel. Dager som er mar­kert med farge har alle­rede én eller flere reser­va­sjoner. Dager uten farge betyr at rommet er ledig hele dagen. Selv om en dag har en reser­va­sjon, kan det likevel være ledig til ditt arran­ge­ment. Trykk på dagen, så ser du når det er opp­tatt.

Det er kun mulig å sende ut­leie­forespørsel for ett rom av gangen. Ta kon­takt på e‑post eller telefon dersom du ønsker å booke flere rom sam­tidig.

Er alle loka­lene opp­tatte hos oss, finnes det andre utleie­lo­kaler i bydelen. Du finner også over­sikt over ute­arealer det er mulig å leie i Oslo Kom­munes arrangør­portal.

Se leie­priser 2020.

Kaysalen

man tir ons tor fre søn

Kays­alen er et utmerket seminar- og sel­skaps­lo­kale på ca. 150 m2 som kan leies til ulike arran­ge­menter for en gunstig pris. Lokalet kan ha ulike bord­oppsett, med opptil 90 gjester til bords, eller opptil 100 gjester til ufor­melle arran­ge­menter uten bord­plass til alle, og har en del lys- og lyd­ut­styr. Rommet er utstyrt med fast scenelys, og med enkle hånd­grep kan det også gjøres om til en black box.

Ved større luk­kede arran­ge­menter på kveldstid i Kays­alen kreves det egen til­syns­vakt for å iva­reta sik­ker­heten. Dette er er en tilleggs­tjeneste levert av Nazar cafe-bar, og koster kr 1500,- i til­legg til leie­pris.

 • Seminar pakke­pris er for dagtids­arrangementer som ønsker ser­ve­ring. Vi tilbyr da samlet pris pr. del­taker.

  Lukket møte inn­befatter også luk­kede kurs, opp­læ­ring, eksamen etc.

  Åpent møte inne­befatter åpne kurs, poli­tiske møter for det all­menne pub­likum. Skriv en kort beskri­velse i «mat og øvrig»-feltet under, så pub­li­seres det på vår nett­side / nyhets­brev.

  Lukket sel­skap inne­befatter barnedeåp, minne­stund, jule­bord etc.

  Åpent arran­ge­ment inne­befatter kon­serter, teater, kultur­kvelder etc. Skriv en kort beskri­velse i «mat og øvrig»-feltet under, så pub­li­seres det på vår nett­side / nyhets­brev.

 • Vi spør om organisasjons­nummer for å kunne avgjøre om dere har rett til rabatt. Vi kan da også iden­ti­fi­sere arran­gøren slik at reg­ning blir sendt riktig sted.

  Vi spør om fødsels­nummer siden vi har 23-års grense for leie til sel­skap.

 • Oslo kom­mune sender bare ut fak­tu­raer pr post. Er du fast leie­taker kan du få reg­ning fra oss til­sendt elekt­ro­nisk rett inn i nett­banken.

  Si ja takk til eFak­tura neste gang du får tilbud om det i nett­banken. Din eFak­tura-refe­ranse er ditt kunde­nummer, som du finner øverst på fak­tu­raen.

 • Her kan du skrive sup­ple­rende opp­lysninger om ditt arran­ge­ment. Vet du alle­rede nå hvilken ser­ve­ring eller seminar­pakke du ønsker til ditt arran­ge­ment kan du notere dette her.

  Noter også ned spørsmål og kom­men­tarer du måtte ha, slik at vi kan gi deg best mulig ser­vice!