Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

 

Bli med på et inter­na­sjo­nalt fenomen.

La din bedrift bli mer synlig.

Vis bedrif­tens ver­dier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet.

Møt spen­nende men­nesker med andre per­spek­tiver og bli kjent med kom­munen på en ny måte.

Bygg nett­verk og skap nye rela­sjoner for utvik­ling og læring.

Bruk sam­funns­nyttig inn­sats til per­so­nal­ut­vik­ling og teambuilding.

Vær en støtte­spiller for fri­villig enga­sje­ment og gode lokalsamfunn!