For­be­reder lokale saker før poli­tisk behand­ling i bydels­utvalget. Hvert møte begynner med åpent kvarter, der byde­lens inn­byg­gere kan stille spørsmål eller komme med inn­spill! Møtet vil ikke bli gjen­nom­ført på Sagene samfunnshus, men digi­talt på nett.Les mer på www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-sagene/politikk-bydel-sagene/