Livet mellom husene

Hva gjør Enhet for kultur og nærmiljø?

Enhet for kultur og nærmiljø – virksomhet i seksjonen

Enheten ble opprettet i 2015, gjennom så slå sammen Enhet for kultur og frivillighet og Enhet for bærekraft. I enhetens basisvirke inngår følgende arbeidsområder:

Parkforvaltning
Investering
Pr august 2017 driver enheten følgende prosjekter: Ferdigstillelse av Bjølsenbanen (kunstgress). Bygging av Iladalen lekeplass/aktivitetsflate. Ny utforming/ombygging av Sandaker ballplass.

Utvikling
Ny bruk av barneparkene i Bjølsenparken (dyrkningslag), Torshovparken (for utleie) og Iladalen (planlagt brukt som mini-gjenbruksstasjon). Videreføring og utvidelse av prosjektet «Spiselige Sagene» med dyrkningskasser i parkene. Prøveprosjekt med kildesortering i Iladalen

Drift/forvaltning
Enheten driver til sammen 21 plasser, parker og grøntområder i bydelen. Behandling av søknader, tillatelser og avtaler (graving, riggplasser og brukstillatelser). Utleie av kommunal grunn, torg, fortau og grøntområder. Publikumshenvendelser.

Nærmiljøutvikling
Koordineringsansvar for Områdesatsningen Søndre Åsen. Samarbeid med flere bydeler om metoder for lokal samfunnsutvikling. Deltagelse i det tverrfaglige bo- og nærmiljøteamet for Sagene Torg og Søndre Åsen.

Bydelsplanlegging og miljøarbeid
Løpende behandling av plan- og byggesaker i bydelen (reguleringer). Tiltak for grønn mobilitet (tilrettelegging for sykling og gange, trygging av skoleveier). Oppfølging av kommuneplan og utviklingsstrategier. Utdeling og oppfølging av bruk av «Grønne midler» (tildeles etter søknad). Gjennomføring av miljø- og klimatiltak.

Skjenkesaker
Saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevilgninger i bydelen.

Sagene samfunnshus
Drift av samfunnshuset med rundt 70.000 besøkende på 280 arrangementer/møter i året, samt ca. 100.000 besøkende i kaféen. Ca. halvparten av aktivitetstilbudet er knyttet til fysisk aktivitet som dans og yoga.

Kultur og frivillighet
Saksbehandler frivillighetsmidler etter søknad og politiske vedtak om direktetildelinger. Gir veiledning og i noe grad økonomisk støtte til lokale kulturaktører. Produserer egne arrangementer som Bydelsdagene, Barnas kulturhelg, Elvelangs i fakkellys, Sagene sommerkonserter, Musikkfest Oslo, Sosiokulturell aften, Sagenecabareten mv. Saksbehandler utdeling av Hønse-Lovisa-statuetten – en pris til ildsjeler som har gitt et særlig bidrag til lokalsamfunnet. Lokalhistorisk arbeid og samarbeid med lokale institusjoner/aktører som Deichmanske bibliotek, Arbeidermuseet, Høne Lovisas hus, Torshov teateret, Cosmopolite, med flere.

Internasjonalt arbeid
Koordinator for et prosjekt for å forhindre drop-out fra skolen, som gjennomføres i samarbeid med partnere i Riga og Rotterdam. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra EUs innovasjons-program Erasmus+. Samarbeid med Internasjonalt kontor i Oslo kommune, og deltager i kommunens Europa-nettverk.

Seniortiltak
Gjennomføring av kultur og velferdstiltak for eldre. Arrangør av «Lyst på livet» – livsmestringskurs for seniorer.