Lyd, lys- og sceneutstyr

 

Sagene Samfunnshus har lyd­an­legg og pro­jektor i alle rom, bru­kere må ta med lyd- og data­kilder. Kays­alen har lyd- og lys­an­legg til kon­serter, teater og DJ-bruk. Anlegget er del­fi­nan­siert gjennom Musikk­ut­styrs­ord­ningen.

Utlånsbe­tin­gelser:

  1. Alt utstyr skal behandles med akt­somhet, og til­bake­kobles slik det var før utlån. Fast­mon­tert utstyr skal ikke flyttes på eller fjernes.
  2. Lyd­an­legg kan lånes etter obli­ga­to­risk opplæring. Mikse­pult og utstyrs­skap på scenen er låst med kodelås, kode fås ved sig­ne­ring av kon­trakt. Ved kon­serter etc. anbefales alltid bruk av erfaren lyd­tek­niker.
  3. Løst utstyr (mik­ro­foner, kabler etc.) opp­be­vares på lager, og må kvit­teres ut før arran­ge­mentet, even­tuelt sammen med nøkkel, og leveres så snart som mulig etter arrangementet/etter avtale.
  4. Kon­takt­person som kvit­terer ut utstyr er per­sonlig ansvarlig for bruken og even­tu­elle skader.
  5. Even­tu­elle skader skal meldes ved endt bruk. Bruker betaler da kost­pris for erstat­ning av ødelagt utstyr.
  6. Hvis skader ikke meldes inn av bruker vil det kunne få kon­se­kvenser for mulig­heten til å låne utstyr/leie av lokaler ved en senere anled­ning.

Utstyr:
Tale­an­legg er et separat anlegg med tele­slynge til bruk ved semi­narer etc. som alltid bør brukes av hensyn til tung­hørte. Anlegget har to hånd­holdte mik­ro­foner og en bord­mik­rofon med svane­hals plas­sert på/i utstyr­skap på scenen. I til­legg kan to bøy­le­mik­ro­foner lånes ved behov.

På/av-bryter med volum­kon­troll på bak­veggen på over utstyrs­skap.
På/av-bryter på mik­ro­foner.

Mikse­pult
Yamaha MG24/14FX. 16 mono­ka­naler med multi­kabel til scene. I til­legg 4 ste­reo­ka­naler, med til­kob­ling for eks­terne lyd­kilder via pro­jektor, kob­lings­punkt ved scenen, eller direkte i mikse­pulten.

Equa­lizer
Klark Teknik DN370 er mon­tert i mikse­pult-rack med låse­gitter, fast inn­stilt for opti­malt lyd­bilde i salen. Skal ikke endres uten direkte avtale med daglig leder.

Høytta­ler­system på scenen
Tur­bosound TXD121 + Tur­bosound TXD-115 (sub). Yamaha for­sterker P3500S (2x550w)  i utstyrs­skap må skrus på/av.

Høytta­ler­system bak­vegg
Tur­bosound TCS-081CYamaha for­sterker P2500S (2x350w) nederst i mikse­pult-rack må skrus på/av.

Løse moni­torer på scenen
Tur­bosound TXD-12MYamaha for­sterker P7000S i utstyrs­skap må skrus av/på.

NB! Lyd­an­legget er begrenset til å yte maks 95 dB, av hensyn til naboer. Vi bruker SoundEar dB-måler til dette, som auto­ma­tisk skrur av lyden hvis lyd­ni­vået over­stiges. Forsøk på å tukle med inn­stil­lin­gene vil bli betraktet som brudd på leie­be­tin­gel­sene.

Diverse lyd­ut­styr
5 mik­ro­foner Shure PG58,  4 mik­ro­foner Behringer C‑2,  1 mik­rofon Behringer C‑1
10 mik­ro­fon­kabler 5 m, 5 mik­ro­fon­kabler 10 m, 2 DI-bokser Klotz D10
6 mikrofonstativ2 m, 3 mik­ro­fon­stativ 1 m, 2 mik­ro­fon­stativ 12 m

Pro­jektor
Tak­mon­tert laser­pro­sjektor EPSON EB-L610U (6000-lumen lys­styrke, Full HD WUXGA-opp­løs­ning samt en rekke flotte funk­sjoner som HDBaseT- og HDMI-til­kob­ling, skjerm­spei­ling og linse­for­skyv­ning.). Kan kobles til via:
HDMI 1 (stan­dard), kobles til ved scene. Lyd fra pro­jektor er fast koblet til mikser (kanal 1920)
VGA-kabel (hvis HDMI ikke er til­gjen­gelig), kobles til ved scene. Lyd kobles via kabel på ved scene (kanal 2122)
Chro­mecast (trådløs avspil­ling) er til­koblet pro­jektor som HDMI 2.
Last med Chro­mecast-app til PC, pad eller telefon, og spill av inn­hold via Google Chrome, Youtube, Net­flix etc. Lyd fra pro­jektor er fast koblet til mikser (kanal 1920)

Fast scenelys
10 stk XLED med auto­ma­tisk farge­sty­ring, XBABY LED mon­tert på lys­bommer i taket og 2 stk XBAR med auto­ma­tisk farge­sty­ring på scene­gulv. Scenelys styres med Tempo 12 kurs lys­bord.
Disko­kule skrus på/av med bryter på bak­vegg.

Taklys og vegg­lampen kan dimes.

* * * * * *

Sub­woofer, Høyta­lere, For­sterker og Mikser med til­kob­ling via mini­jack­kabel eller bluetooth. Det er ikke fast­mon­tert pro­jektor, men dette kan settes opp på stativ ved arran­ge­menter.

Taklys og vegg­lamper kan dimmes.

Trin­serud har vegg­mon­terte Aust­ra­lian Monitor 30w aktive høyt­ta­lere med til­kob­ling via mini­jack­kabel, samt Benq SRG8 tak­mon­tert pro­jektor med til­kob­ling via VGA-kabel.

Taklys og vegg­lamper kan dimmes.

River’n har vegg­mon­tert 66» smart­board,  vegg­mon­terte Aust­ra­lian Monitor 30w aktive høyt­ta­lere med til­kob­ling via mini­jack­kabel, samt Benq SRG8 tak­mon­tert pro­jektor med til­kob­ling via HDMI/VGA-kabel.

Taklys kan ikke dimmes.

Trådløst nett­verk

Tråd­løst nett­verk med 10020 mb/s linje fra Get. Pålog­gings­passord fås i kafeen.

Er det utstyr du savner? Ta kon­takt, så kan vi sik­kert være behjel­pelig med å skaffe dette.

 

Musikk­bruk

Når musikk frem­føres offentlig skal de som skriver og eier musikken («opp­havs­per­sonene») ha gitt sin til­la­telse til den som er ansvarlig for at musikken frem­føres. Dette har bak­grunn i «Lov om opp­havs­rett til ånds­verk». Det eneste unn­taket er om opp­havs­mannen har vært død i mer enn 70 år.

TONO gir slik til­la­telse på vegne av sine eiere – kom­po­nis­tene, tekst­for­fat­terne og musikk­for­la­gene, og med kon­se­sjon fra Kul­tur­de­par­te­mentet. Til­la­telsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også til­la­telse til frem­fø­ring av musikk i Norge på vegne av uten­landske opp­havs­per­soner som har for­valt­nings­av­tale med til­sva­rende sel­skaper i sine respek­tive land.

Alle arran­gører som bruker musikk på Sagene samfunnshus – enten inn­spilt eller levende musikk – skal ha avtale om dette. Les mer på Tonos nett­sider