Informasjonspolicy

 

Mål:

Infor­ma­sjon om til­budet skal være klar, direkte, vennlig, inklu­de­rende og lett til­gjen­gelig for alle bru­kere av Sagene samfunnshus.

Delmål:

Nett­si­dene er drifts­part­ner­skapets fel­les­sider, med auto­ma­tisk opp­da­tert arran­ge­ment­s­ka­lender, auto­ma­tisk utsen­delse av nyhets­brev, opp­da­tert over­sikt over når loka­lene er ledige, bilder og kart,  pre­sen­ta­sjon av faste tilbud og drifts­part­nerne, og følger kra­vene til uni­ver­sell utfor­ming av nettsider.

Byg­ningen Sagene samfunnshus er lett og hyg­gelig å ori­en­tere seg i, med ryd­dige opp­slags­tavler, infor­ma­sjons­skjerm, enhetlig design, tydelig skil­ting, godt opp­lyst, ren og innbydende.

Men­nes­kene som jobber på Sagene samfunnshus er venn­lige og imøte­kom­mende, og gir god infor­ma­sjon til besø­kende om huset og til­budet som finnes her – og hvor man kan finne den infor­ma­sjonen man ønsker.