Fast leie 

Leie­takere som har flere enn seks arran­ge­menter i halv­året kan bli regnet som faste leie­takere. Man vil da kunne få mer ansvar for å ordne seg selv når man er på huset, og dermed også få en redu­sert leie, se leie­pri­sene.

Faste leie­takere kan:

  1. Kvit­tere ut egen nøkkel(må-krav ved kvelds- og helge­ar­ran­ge­ment).
  2. Dis­po­nere et eget opp­be­va­rings­skap på huset.
  3. Bli pre­sen­tert på nett­si­dene. 

Faste leie­takere må:

  1. Følgesjekk­liste for faste leie­takerei til­legg til de van­lige leie­be­tin­gel­sene.
  2. Rengjøre møbler og rydde lokalet etter bruk.
  3. Kjenne til gene­rell brann­inn­struksutvidet brann­in­struks, og sik­ker­hets­in­struks.
  4. Kunne yte enkel liv­red­dende første­hjelp og vite hvor første­hjelps­ut­styret er.