Barnas kul­tur­helg er byde­lens eget kul­tur­pro­gram for barne­fa­mi­lier. Stort sett hver lørdag i oktober og november, februar og mars viser vi varierte fore­stil­linger for barn under skole­alder. Både teater, dukke­teater, kon­serter og dans står på pro­grammet, og bil­lett­pri­sene er rime­lige. Bil­letter kjøper du på vårt online billettkontor!

Følg med Barnas kul­tur­helg på Face­book, følge med i akti­vi­tets­ka­len­deren vår på for­siden, eller bestill abbone­ment på vårt nyhetsbrev.

Sagene samfunnshus har arran­gert flere hundre fore­stil­linger for barne­fa­mi­lier siden 2001. I til­legg arran­gerer vi en del gratis work­shop, akti­vi­teter og pro­sjekter på en del søn­dager i løpet av vinterhalvåret

Vil du spille på Barnas Kul­tur­helg? Fyll ut skjema under så ta vi kontakt!

https://forms.gle/Z21NPipohpppSL7v7