Livet mellom husene

Systematisk internkontroll

Systematisk internkontroll
Innbefatter brann- og eltilsyn, ROS-analyser og HMS-arbeid.

Daglig tilsyn:
Etter arrangementer skal alle utleierom og fellesrom sjekkes for potensielle risiko; skader på elektrisk anlegg, levende lys, ulåste dører/vinduer osv. På dagtid er det samfunnshusets daglige leder eller hans representant som har dette ansvaret. På kveldstid er det kafeens daglige leder eller hennes representant som har dette ansvaret. Ved avvik skal de aktuelle leietakerne varsles om ansvaret de har iht. leiebetingelsene.

Månedlig tilsyn:
Hver måned skal det gjennomføres egne brannrunder på bygget; rømningsveier skal testes/ryddes, elektrisk utstyr skal ses over, elektriske tavler sjekkes og jordfeilbrytere testes. Dette skal dokumenteres iht Internkontrollforskriftens §5 på eget skjema.

Årshjul HMS:

Når Hva Ansvarlig
Januar
Februar 15. februar: Frist HMS-årsrapport Personalansvarlig i hver virksomhet
Mars 1. mars: Frist vernerunder Hver virksomhet skal gjennomføre egne vernerunder  Personalansvarlig + verneombud
Mars Driftspartnermøte:Tilbakemelding vernerunderStatus HMS-årsrapport.Felles husmøte for info skal vurderes Driftspartnerskapet
April 1. april: Frist Miljøfyrtårnrapport Driftspartnerskapet
1. mai: Frist HMS-personalmøte, se på resultat vernerunde og forslag til handlingsplan Personalansvarlig i hver virksomhet
Mai 15. mai: Frist endelig handlingsplan gjøres kjent. Personalansvarlig i hver virksomhet
Juni Driftspartnermøte:Vurdering av handlingsplan og evt. investeringerTeoretisk brannøvelse; scenario og teknisk test av anlegg Driftspartnerskapet
Juli
August
September Status HMS-plan Personalansvarlig + verneombud
September Driftspartnermøte:Gjennomføre ROS-analyse. Revidere virksomhetenes HMS-planer og felles systematisk internkontroll Driftspartnerskapet
Oktober Praktisk evakueringsøvelse, test av brannvarsling Bydel Sagene
November
Desember Driftspartnermøte:Oppsummering av året. Vurdere behov for brukerundersøkelse Driftspartnerskapet

Rutiner for vernerunde Bydel Sagene

Rutiner for vernerunde Nazar cafe

Rutiner for vernerunde Oslo yoga